BEMM Architekci Logo

Program zapewnienia jakości stosowany w BeMM Architekci Sp. z o.o. przy realizacji robót

Projekty wykonywane są w pełnym zakresie, począwszy od opracowań pomocniczych jak analizy, ekspertyzy, inwentaryzacje, poprzez projekty studialne i koncepcyjne, do projektów technicznych i projektów wnętrz. Program zapewnienia jakości stosowany jest w każdej fazie i swoim zakresem obejmuje:

w fazie wstępnej (prace przedprojektowe):

 • skompletowanie materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania projektu oraz mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia
 • analiza jakości, aktualności i kompletności materiałów wyjściowych otrzymanych od Zleceniodawcy i pozyskanych we własnym zakresie
 • ewentualne uzupełnienie materiałów wyjściowych

Kontrola jakości materiałów wyjściowych ma szczególne znaczenie, gdyż brak działań w tej fazie może skutkować koniecznością ponownego opracowania całej dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie błędnych lub nieaktualnych założeń.

w fazie projektowania:

 • projekty wykonywane są w zespołach kierowanych wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w branży przez siebie nadzorowanej,
 • główny projektant odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich opracowań z których składa się projekt,
 • dokumentacja projektowa we wszystkich branżach podlega sprawdzeniu przez zespół sprawdzający składający się z osób do tego uprawnionych,
 • projekty są sprawdzane przez uprawnionych rzeczoznawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarno - epidemiologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • projekt - w każdej fazie opracowania - posiada komplet uzgodnień wymaganych przepisami dla danej fazy

w fazie nadzoru autorskiego,

...który pełniony jest od chwili przekazania placu budowy wykonawcy robót aż do zakończenia budowy i przekazania inwestycji do eksploatacji tj. podpisania protokołu odbioru projektanci zobowiązani są do: 

 • kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,
 • wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji,
 • uzgadniania ewentualnych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

Innym elementem realizacji programu zapewnienia jakości jest wykonywanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu najnowszego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Urządzenia wspomagające projektowanie są stale unowocześniane, a projektanci przeszkalani w zakresie nowych technik projektowania. W każdej chwili firma jest gotowa poddać się w tym zakresie również zewnętrznemu audytowi.